Control de la FISC?! Ce să fac?


Controlul de la Fisc sună înspăimântător pentru majoritatea persoanelor, fie ele fizice sau juridice. Pentru a reduce din stresul asociat cu aceste controale, fără a intra prea mult în aspecte teoretice, în prezentul articol îmi propun să prezint pe scurt ce se întâmplă de obicei în cazul în care Fiscul, popular vorbind, sau Serviciul Fiscal de Stat (în continuare-”SFS”), face un control firmei dvs și cum aș proceda eu în acest caz.

Controlul fiscal este exercitat de obicei de Serviciul Fiscal de Stat şi/sau de un alt organ cu atribuţii de administrare fiscală la faţa locului şi/sau la oficiul acestora(în acest caz fiind numit și control fiscal cameral) și are drept scop verificarea modului în care contribuabilul respectă legislaţia fiscală într-o anumită perioadă sau în câteva perioade fiscale. 

În Registrul de Stat al Controalelor, care poate fi accesat pe linkul https://controale.gov.md/acasa, puteți găsi graficul controalelor organelor de control, inclusiv controalelor efectuate de către Serviciul Fiscal de Stat. 

În cadrul controlului, în primul rând, cel mai probabil, SFS, Direcția generală Control o să vă solicite să prezentați anumite acte, informații și, posibil, să vă pună anumite întrebări. În acest sens, menționez că potrivit art. 253 alin. (1) Cod Fiscal, împiedicarea controlului fiscal prin neasigurarea accesului în încăperile de producţie, în depozite, în locurile de păstrare a bunurilor, în spaţiile comerciale şi în spaţiile cu o altă destinaţie, prin neprezentarea de explicaţii, date, informaţii şi documente, necesare Serviciului Fiscal de Stat, asupra problemelor care apar în timpul controlului, prin alte acţiuni sau inacţiune se sancţionează cu amendă de la 4000 la 6000 de lei. Prin urmare, contribuabilii sunt obligați să prezinte explicațiile, informațiile și documentele solicitate

Ca urmare a realizării controlului fiscal, SFS va emite Actul de control fiscal. Actul de control fiscal este un document întocmit de funcţionarul fiscal sau altă persoană cu funcţie de răspundere a organului care exercită controlul, în care se consemnează rezultatele controlului fiscal. În act trebuie să fie descrisă obiectiv, clar şi exact încălcarea legislaţiei fiscale şi/sau a modului de evidenţă a obiectelor impunerii, cu referire la documentele de evidenţă respective şi la alte materiale, indicându-se actele normative încălcate. În act va fi reflectată fiecare perioadă fiscală în parte, specificându-se încălcările fiscale depistate în ea. 

Contribuabilul este obligat, după caz, să asigure condiţii adecvate pentru efectuarea controlului, să participe la efectuarea lui şi să semneze actul de control fiscal, chiar şi în cazul dezacordului. În caz de dezacord, el va trebui să prezinte în scris, în termen de până la 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexând documentele necesare în vederea susținerii celor indicate.

Redactarea dezacordului ar trebui să se facă de către sau cu participarea contabilului-șef al companiei, întrucât în dezacord urmează a fi indicate anume explicații, circumstanțe de fapt ce țin de competența și atribuțiile contabililor. 

Pentru redactarea unui dezacord și, ulterior, după caz, a unei contestații a deciziei SFS, precum și a cererii de chemare în judecată privind anularea deciziilor SFS, consider că recomandabilă ar fi conlucrarea dintre contabilul companiei, avocat, sau jurist, după caz, și un auditor. Legislația fiscală este destul de complicată și pentru un rezultat eficient, această combinație de profesioniști ar fi un dream team.

Cazul de încălcare fiscală se examinează de SFS în termen de 15 zile din data:
a) prezentării dezacordului – dacă a fost prezentat la timp;
b) expirării termenului de prezentare a dezacordului – dacă nu a fost prezentat sau dacă a fost prezentat cu întîrziere.

În anumite cazuri, termenul poate fi prelungit cu 30 de zile prin decizia organului abilitat să examineze cazurile de încălcare fiscală. Ca excepție de la regula generală, la solicitarea scrisă a contribuabilului cu menţiunea că este de acord cu rezultatele controlului, examinarea cazului de încălcare fiscală poate fi efectuată fără respectarea termenului de prezentare a dezacordului indicat mai sus.

Examinarea cazului de încălcare fiscală se finalizează cu emiterea unei decizii de către SFS.  După emiterea deciziei respective, puteți fie să o executați benevol în decurs de 30 de zile ca să nu se recurgă la executare silită, fie să o contestați în decurs de 30 de zile de la comunicarea deciziei. 

Contestaţia împotriva deciziei Serviciului Fiscal de Stat se depune la Serviciul Fiscal de Stat şi se examinează de către acesta în termenul general de 30 de zile, termen care în anumite cazuri poate fi prelungit. 

În cazul unui dezacord cu decizia pe care Serviciul Fiscal de Stat a emis-o pe marginea contestaţiei, contribuabilul este în drept să se adreseze în instanţa de judecată competentă cu o cerere de chemare în judecată privind anularea deciziilor SFS.

În Chișinău, instanța competentă este Judecătoria Chișinău, Sediul Rîșcani. Din practică, în cazul în cazul Judecătoriei Chișinău, Sediul Rîșcani e destul de uniformă jurisprudența, și, după părerea mea, nu în sensul bun al cuvântului. Astfel, deși în Moldova jurisprudența nu e izvor de drept, se tinde la uniformizarea practicii judiciare și unele instanțe iau foarte serios acest aspect. Din păcate, practica la moment nu e neapărat în beneficiul contribuabililor, totuși, acest lucru nu înseamnă că nu aveți șanse de câștig, întrucât fiecare caz are circumstanțe concrete diferite și, respectiv, trebuie analizat si tratat individual.

Deci, ca să rezumăm cele indicate mai sus, în cazul controlului de la SFS, pașii ar fi următorii:

Control fiscal -› Act de control fiscal -› DEZACORD la Actul de control fiscal (se depune în termen de 15 zile calendaristice  argumentat, anexînd documentele de rigoare) -› Examinarea cazului de încălcare fiscală de către SFS-› Decizia asupra cazului de încălcare fiscală -› Contestația împotriva deciziei asupra cazului de încălcare fiscală (în termen de 30 de zile de la data notificării deciziei) -› Examinarea contestației de către SFS (în termen de 30 de zile de la data primirii) -› Decizia privind rezultatele examinării contestației -› Depunerea unei cereri de chemare în jduecată privind anularea Deciziei asupra cazului de încălcare fiscală și a Deciziei privind rezultatele examinării contestației în instanța de contencios administrativ ( în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei SFS privind rezultatele examinării contestației)

Drept concluzie, vă propun ca în cazul unui control fiscal să nu panicați, ci să vă asigurați că aveți de la început, nu după primirea deciziei finale de la SFS, o echipă de profesioniști care să fie capabilă să vă ofere consultanța și asistența necesară pentru a asigura respectarea drepturilor dvs în calitate de contribuabil-subiect al controlului.

Autor: Ana Iovu, Managing Associate